Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr III/235/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze
sportowym w 2012 roku.
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/234/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych Miasta Jasła w 2012 r. z zakresu pomocy społecznej
przez podmioty określone w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy...
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/233/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru ofert i przyznania środków dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie
profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2012 r.
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/232/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr I/172/2006 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia w
życie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów
finansowo...
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/231/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2011 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/230/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2011 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami.
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/229/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/228/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/227/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego
"Moje boisko - Orlik 2012" Jasło przy Zespole Szkół Miejskich
Nr 3 w Jaśle.
29.06.2015 więcej
Zarządzenie Nr III/226/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na
stanowisko Inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta w
Jaśle.
29.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się